За нас

Ecopoint е специализиран сайт

Дейности с отпадъци

 • Събиране, транспорт, обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци, определени като такива съгласно Наредба №2 от 2004 г. за класификация на отпадъците от Закона за управление на отпадъците . Дейностите с отпадъци се обслужва от Екома ЕООД. Дружеството е специализирано да транспортира, събира и извършва дейности с отпадъци. Екома ЕООД притежава разрешителни от РИОСВ -София и РИОСВ-Перник.
 • Регистрационен документ с № 12-РД-872-03/ 03.08.2016 г. издадено то РИОСВ-София и разрешително № 16-ДО-148-05/16.04.2018 г. издадено от РИОСВ-Перник

Аварийни планове

 • Изготвя аварийни планове. На основание Закона за защита при бедствия е необходимо всяко предприятие да изготви Авариен план. Аварийният план е документ със сложна структура и правилното му изготвяне, ще информира работещите и заинтересовани лица, как да реагират при евентуално бедствие или авария. Експертите от Икоинж ЕООД, са на разположение за консултации и изготвяне на пълен авариен план.
 • Изготвя класификация на площадки по чл.103 от ЗООС. На основание Закона за опазване на околната среда, глава VII се изготвя Класификация на площадките, имащи дейност с химични вещества и отпадъци. Класификацията се извършва за висок и нисък рисков потенциал. Целта е на база класификацията да се предвидят и предотвратят големи аварии. Икоинж ЕООД  експертно изготвя Класификации на площадки за висок и нисък рисков потенциал.

Консултантски услуги

 • Консултира услуги по Оценка въздействие върху околната среда(ОВОС). Нови обекти, които ще бъдат изграждани, като промишлени съоръжения, офиси, къщи за гости, селскостопански съоръжения и други типове предприятия/съоръжения, е нужно да бъде извършена преценка по ОВОС. Ние изготвяме заявления за преценка по ОВОС и последващо насочване за действията след решението от компетентният орган.
 • Консултира по Закона за управление на отпадъците(ЗУО). Икоинж ЕООД извършва цялостни консултации по ЗУО и прилежащите му под нормативни документи. В законодателството по отпадъци се включват: Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейности по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри; Наредба №1 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебни заведения; Наредба №2 за класификация на отпадъците;Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци;Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; Наредба №7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.
 • Консултира по Закона за опазване на околната среда(ЗООС). Икоинж ЕООД извършва цялостна консултация по ЗООС по отношение на законите и под законите нормативи.

Лабораторни измервания 

 • Анализира химични вещества. Еколаб 2018 ООД притежава инфрачервен спектрофотометър за анализ на химични вещества с ясен и неясен състав. Освен анализа на веществото се анализира и процентното съдържание на вещество в смеси на химични вещества.
 • Извършва замервания за живак във въздух и вода. Еколаб 2018 ООД притежава специализирана апаратура за измервания на въздуха и водата, за наличие на живак. Апаратурата е изключително прецизна и с висока чувствителност за откриване наличие на живак.
 • Предлага химически устойчиви помпи. Предлаганите помпи са устойчиви на агресивни среди, подходящи са за изпомпване на киселини и основи от варели и бидони.Предлагат се помпи с различни мощности и дебити на течността.
 • Чували тип “БИГ БЕГ“ с различни размери и товароносимост. Подходящи за инертни материали, за хранителни продукти,  както и за опасни товари и отпадъци.

Екип

Атанас Калев 

Управител на Екома ЕООД

Магистър по икономика, квалификации в областта на екологията.

+359 878 199 801

info@ecopoint.bg

инженер -химик Недялко Иванов

Управител на Икоинж ЕООД и Еколаб2018 ООД

Експерт химик в Екома ЕООД

Магистър по технология на материалите и материалознание, магистър по икономика, специализация по химични вещества и риск за околната среда, специализация по системи за управление на околната среда. Докторант към БАН. Ограничена проектантска правоспособност  част Технологична.

+359 878 199 811

ivanov@ecopoint.bg

Гергана Тенева

Еколог в Екома ЕООД

Бакалавър по икономика, магистър по управление на отпадъците.

+359 878 199 809

info@ecopoint.bg

Милена Димитрова

Еколог в Екома ЕООД

Магистър по екология.

+359 878 199 804

info@ecopoint.bg