Заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От „Екома “ ЕООД, гр. София, жк Младост 1, бл. 38 Б, ап. 13

съобщава

на засегнатото население, за инвестиционното предложение на „Екома“ ЕООД за „Внедряване на технология за обезвреждане на отпадъчни химически вещества в два модула с кодове по Наредба № 2 16 03 03*, 16 03 05*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 18 01 06*, 18 02 05* ; „Внедряване на технология за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества с код 15 01 10*, 15 01 11*“; „Инсталация за обезвреждане на отпадъци чрез инсинерация“ и „Инсталация за рециклиране на разтворители“.

За реализация на инвестиционното предложение са избрани две алтернативни площадки.

Едната площадка се намира в индустриалната зона на гр. Перник, а втората в урбанизирана територия – индустриалната зона на гр. Благоевград.

Площадка гр. Перник

Площадката за реализация на инвестиционното предложение за „Внедряване на технология за ообезвреждане на отпадъчни химически вещества с кодове по Наредба № 2 16 03 03*, 16 03 05*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 18 01 06*, 18 02 05* “; „Внедряване на технология за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества с код 15 01 10*“; „Инсталация за обезвреждане на отпадъци чрез инсинерация“ и „Инсталация за рециклиране на разтворители“ е разположена в индустриална зона на гр. Перник и е собственост на фирма „Инкомс – Токоизправители” АД гр. Перник, скица № 15-317763/05.07.2017 г., поземлен имот с индентификатор 55871.513.6449, с площ 9379 м2. На основание Договор № 1/01.03.2013 г. за наем с „Инкомс – Токоизправители” АД, Екома ЕOOД ползва две промишлени халета в които от 2011 г. извършва дейности по събиране, транспортиране и съхраняване на опасни отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14 и R1 – R12.

Площадка гр. Благоевград

Предвидената е алтернативна площадка за реализация на инвестиционното предложение за „Внедряване на технология за оползотворяване на отпадъчни химически вещества с кодове по Наредба № 2 16 03 03*, 16 03 05*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 18 01 06*, 18 02 05*“; „Внедряване на технология за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества с код 15 01 10*, 15 01 11*“; „Инсталация за обезвреждане на отпадъци чрез инсинерация“ и „Инсталация за рециклиране на разтворители“, която е разположена в индустриална зона на гр. Благоевград и е собственост на ЕТ „Нели Павлова – Йордан Благоев“, скица № 15-491670/09.10.2017 г., поземлен имот с индентификатор 04279.618.527, с площ 4031 м2. На основание Договор от 02.10.2017 г. за наем с ЕТ „Нели Павлова – Йордан Благоев“, ЕКОМА ЕООД може да ползва имота за промишлена дейност – третиране на отпадъци.

В рамките на имота ще проектирано и изградено стоманобетоново хале за дейностите по третиране на отпадъци и прилежаща инфраструктура – КПП, паркинг за автомобили, административна част, вътрешни пътища, водопровод и канализация и др.

Технически и технологични характеристики на ИП

Инвестиционният проект предвижда изграждане/монтиране и експлоатация на инсталации за третиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както следва:

Технология за обезвреждане на отпадъчни химически вещества в два модула

Модул 1- Инсталация за обезвреждане чрез неутрализация на отпадъчни неорганични химически вещества;

Модул 2 – Инсталация за обезвреждане на отпадъчни органични химически вещества;

Внедряване на технология за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества

Инсталация за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества;

Инсталация за обезвреждане на отпадъци чрез инсинерация;

Инсталация за рециклиране на разтворители.

За контакти: Атанас Георгиев Калев, телефон: 0878 199 801, електронна поща: ekomaeood@gmail.com