Заинтересованите лица и общественост

„СПРОТИВО“ ЕООД

О Б Я В Я В А
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. дв. бр. 67 от 23.08.2019 г.)
УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани лица и общественост, че имаме следното инвестиционно предложение: Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци и инсталиране на инсталация за рециклиране на разтворители с малък капацитет на територия на имот с местоположение гр. Кочериново, Стопански двор имот с идентификатор 39116.160.23.

Подробна информация е налична в офиса на дружеството в гр. София, ж.к. Младост 1А, бл.520.