Дейности с отпадъци

Събиране и транспортиране на отпадъци

Екома ЕООД е дружество с основна дейност – събиране, транспорт и третиране на отпадъци. Дружеството има наета и регистрирана площадка в град Перник. Има издадени разрешително за дейности с отпадъци.

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

№ 12-РД-872-03 от 03.08.2016 г.

Вид на отпадъка

Количество

(тон/год)

Произход
Код Наименование
1 2 4 5
1 01 04 08 Отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали,

различни от упоменатите в 01 04 07

30 От физически и юридически лица.
2 01 04 10 Прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07 30 От физически и юридически лица
3 01 04 13 Отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07 30 От физически и юридически лица
4 02 01 01 Утайки от измиване и почистване 5 От физически и юридически лица
5 02 01 02 Отпадъци от животински тъкани 5 От физически и юридически лица
6 02 01 03 Отпадъци от растителни тъкани 5 От физически и юридически лица
7 02 01 04 Отпадъци от пластмаси ( с изключение на опаковки ) 5 От физически и юридически лица
8 02 01 06 Животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама ), отпадъчни води , разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им 5 От физически и юридически лица
9 02 01 07 Отпадъци от горското стопанство 150 От физически и юридически лица
10 02 01 09 Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08 200 От физически и юридически лица
11 02 01 99 Отпадъци, неупоменати другаде 100 От физически и юридически лица
12 02 02 01 Утайки от измиване и почистване 5 От физически и юридически лица
13 02 02 02 Отпадъци от животински тъкани 5 От физически и юридически лица
14 02 02 03 Материали,негодни за консумация или преработване 2500 От физически и юридически лица
15 02 03 01 Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне 100 От физически и юридически лица
16 02 03 02 Отпадъци от консерванти 10 От физически и юридически лица
17 02 03 04 Материали,негодни за консумация или преработване 2500 От физически и юридически лица
18 02 03 05 Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им 150 От физически и юридически лица
19 02 03 99 Отпадъци, неупоменати другаде 150 От физически и юридически лица
20 02 04 01 Почва от измиване и почистване на захарно цвекло 150 От физически и юридически лица
21 02 04 02 Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал) 150 От физически и юридически лица
22 02 04 03 Утайки от пречистване на отпадъчни води  на мястото на образуването им 150 От физически и юридически лица
23 02 04 99 отпадъци, неупоменати другаде 150 От физически и юридически лица
24 02 05 01 Материали,негодни за консумация или преработване 15 От физически и юридически лица
25 02 05 02 Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им 15 От физически и юридически лица
26 02 05 99 Отпадъци, неупоменати другаде 15 От физически и юридически лица
27 02 06 01 Материали,негодни за консумация или преработване 15 От физически и юридически лица
28 02 06 02 Отпадъци от консерванти 80 От физически и юридически лица
29 02 06 03 Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им 150 От физически и юридически лица
30 02 06 99 Отпадъци, неупоменати другаде 150 От физически и юридически лица
31 02 07 01 Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини 150 От физически и юридически лица
32 02 07 02 Отпадъци от алкохолна дестилация 150 От физически и юридически лица
33 02 07 03 Отпадъци от химично обработване 150 От физически и юридически лица
34 02 07 04 Материали, негодни за консумация или преработване 150 От физически и юридически лица
35 02 07 05 Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им 150 От физически и юридически лица
36 02 07 99 Отпадъци, неупоменати другаде 150 От физически и юридически лица
37 03 01 01 Отпадъци от корк и дървесни кори 150 От физически и юридически лица
38 03 01 05 Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 150 От физически и юридически лица
39 03 01 99 Отпадъци, неупоменати другаде 150 От физически и юридически лица
40 03 03 01 Отпадъчни кори и дървесина 150 От физически и юридически лица
41 03 03 02 Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга) 150 От физически и юридически лица
42 03 03 05 Утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия 150 От физически и юридически лица
43 03 03 07 Механично отделени отпадъци от  процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон 150 От физически и юридически лица
44 03 03 08 Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране 70 От физически и юридически лица
45 03 03 09 Отпадъчен шлам, съдържащ вар 70 От физически и юридически лица
46 03 03 10 Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали 70 От физически и юридически лица
47 03 03 11 Утайки от пречистване на отпадъчни води  на мястото на образуването им,

различни от упоменатите в 03 03 10

70 От физически и юридически лица
48 03 03 99 Отпадъци, неупоменати другаде 70 От физически и юридически лица
49 04 01 01 Леш и изрезки от варосвани кожи 70 От физически и юридически лица
50 04 01 02 Отпадъци от варосване на кожа 70 От физически и юридически лица
51 04 01 07 Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром 70 От физически и юридически лица
52 04 01 08 Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа ) 70 От физически и юридически лица
53 04 01 09 Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи 70 От физически и юридически лица
54 04 01 99 Отпадъци, неупоменати другаде 70 От физически и юридически лица
55 04 02 09 Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер,

пластомер )

70 От физически и юридически лица
56 04 02 10 Органични вещества от пророднисуровини (напр. мазнини , восъци ) 70 От физически и юридически лица
57 04 02 15 Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14 20 От физически и юридически лица
58 04 02 17 Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16 20 От физически и юридически лица
59 04 02 21 Отпадъци от необработени текстилни влакна 20 От физически и юридически лица
60 04 02 22 Отпадъци от обработени текстилни влакна 20 От физически и юридически лица
61 04 02 99 Отпадъци, неупоменати другаде 20 От физически и юридически лица
62 05 07 01* Отпадъци съдържщи живак 25 От физически и юридически лица
63 05 07 99 Отпадъци, неупоменати другаде 20 От физически и юридически лица
64 06 01 01* Сярна и серниста киселина 100 От физически и юридически лица
65 06 01 02* Солна киселина 100 От физически и юридически лица
66 06 01 03* Флуороводородна киселина 100 От физически и юридически лица
67 06 01 04* Фосфорна и фосфориста киселина 100 От физически и юридически лица
68 06 01 05* Азотна и азотиста киселина 100 От физически и юридически лица
69 06 01 06* Други киселини 100 От физически и юридически лица
70 06 02 01* Калциев хидроксид 100 От физически и юридически лица
71 06 02 03* Амониев хидроксид 100 От физически и юридически лица
72 06 02 04* Натриев и калиев хидроксид 100 От физически и юридически лица
73 06 02 05* Други основи 100 От физически и юридически лица
74 06 03 11* Твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди 100 От физически и юридически лица
75 06 03 13* Твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали 100 От физически и юридически лица
76 06 03 14 Твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13 100 От физически и юридически лица
77 06 03 15* Метални оксиди, съдържащи тежки метали 100 От физически и юридически лица
78 06 03 16 Метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15 100 От физически и юридически лица
79 06 04 04* Отпдъци съдържащи живак 25 От физически и юридически лица
80 06 05 03 Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02 20 От физически и юридически лица
81 06 13 02* Отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02) 350 От физически и юридически лица
82 06 13 03 Индустриални сажди 350 От физически и юридически лица
83 06 13 05* Сажди/нагар 350 От физически и юридически лица
84 07 01 12 Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,

различни от упоменатите в 07 01 11

20 От физически и юридически лица
85 07 02 15 Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14 20 От физически и юридически лица
86 07 03 12 Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,

различни от упоменатите в 07 03 11

20 От физически и юридически лица
87 07 04 12 Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,

различни от упоменатите в 07 04 11

20 От физически и юридически лица
88 07 05 04* Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги 20 От физически и юридически лица
89 07 05 08* Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции 20 От физически и юридически лица
90 07 05 12 Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11 15 От физически и юридически лица
91 07 05 14 Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13 15 От физически и юридически лица
92 07 06 09* Халогенирани кекове и отработени абсорбенти 20 От физически и юридически лица
93 07 06 12 Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,

различни от упоменатите в 07 05 11

15 От физически и юридически лица
94 07 07 12 Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,

различни от упоменатите в 07 07 11

15 От физически и юридически лица
95 08 01 11* Отпадъчни бой и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества 10 От физически и юридически лица
96 08 01 12 Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11 15 От физически и юридически лица
97 08 01 13* Утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества 150 От физически и юридически лица
98 08 01 14 Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13 15 От физически и юридически лица
99 08 01 15* Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества 150 От физически и юридически лица
100 08 01 16 Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 11 15 150 От физически и юридически лица
101 08 01 17* Отпадъци от отстраняване на бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества 25 От физически и юридически лица
102 08 01 18 Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 15 От физически и юридически лица
103 08 01 19* Водни суспунзии, съдържащи бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества 25 От физически и юридически лица
104 08 01 20 Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 19 150 От физически и юридически лица
105 08 01 21* Отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове 150 От физически и юридически лица
106 08 01 99 Отпадъци, неупоменати другаде 15 От физически и юридически лица
107 08 02 01 Отпадъчни покривни прахове 15 От физически и юридически лица
108 08 02 02 Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали 15 От физически и юридически лица
109 08 02 99 Отпадъци, неупоменати другаде 15 От физически и юридически лица
110 08 03 07 Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила 15 От физически и юридически лица
111 08 03 12* Отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества 15 От физически и юридически лица
112 08 03 13 Отпадъчни печатарски мастила,различни от упоменатите в 08-03-12* 15 От физически и юридически лица
113 08 03 14* Утайки от печатарски мастила съдържащи опасни вещества 150 От физически и юридически лица
114 08 03 15 Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14 25 От физически и юридически лица
115 08 03 16* Отпадъчни разтвори от ецване/гравиране 15 От физически и юридически лица
116 08 03 17* Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества 15 От физически и юридически лица
117 08 03 18 Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17 15 От физически и юридически лица
118 08 04 10 Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09 25 От физически и юридически лица
119 08 04 12 Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11 25 От физически и юридически лица
120 08 04 14 Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 13 25 От физически и юридически лица
121 08 04 17* Масло от дървесна смола/колофон 100 От физически и юридически лица
122 08 04 99 Отпадъци, неупоменати другаде 25 От физически и юридически лица
123 09 01 03* Разтвори от проявител на основата на разтворител 15 От физически и юридически лица
124 09 01 04* Фиксиращи разтвори 15 От физически и юридически лица
125 09 01 07 Фотографски филми и фотохартия,съдържащи сребро или сребърни съединения 15 От физически и юридически лица
126 09 01 08 Фотографски филми и фотохартия,несъдържащи сребро или сребърни съединения 15 От физически и юридически лица
127 10 01 01 Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) 150 От физически и юридически лица
128 10 01 02 Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища 150 От физически и юридически лица
129 10 09 03 Шлака от пещи 150 От физически и юридически лица
130 10 09 08 Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 150 От физически и юридически лица
131 10 09 10 Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09 150 От физически и юридически лица
132 10 09 12 Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11 150 От физически и юридически лица
133 10 09 14 Отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13 150 От физически и юридически лица
134 10 09 99 Отпадъци, неупоменати другаде 150 От физически и юридически лица
135 10 10 08 Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07 150 От физически и юридически лица
136 10 10 10 Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09 150 От физически и юридически лица
137 10 10 12 Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11 150 От физически и юридически лица
138 10 10 14 Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13 150 От физически и юридически лица
139 10 10 99 Отпадъци, неупоменати другаде 150 От физически и юридически лица
140 10 12 01 Отпадъчна смес преди термично обработване 150 От физически и юридически лица
141 10 12 03 Прахови частици и прах 150 От физически и юридически лица
142 10 12 05 Утайки и филтърен кек от пречистване на газове 150 От физически и юридически лица
143 10 12 06 Отпадъчни леярски форми 150 От физически и юридически лица
144 10 12 08 Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване ) 150 От физически и юридически лица
145 10 12 10 твърди отпадъци от пречистване на Отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09 150 От физически и юридически лица
146 10 12 12 Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11 150 От физически и юридически лица
147 10 12 13 Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване 150 От физически и юридически лица
148 10 12 99 Отпадъци, неупоменати другаде 150 От физически и юридически лица
149 10 13 01 Отпадъчна смес преди термично обработване 150 От физически и юридически лица
150 10 12 04 Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар 150 От физически и юридически лица
151 10 13 06 Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13) 150 От физически и юридически лица
152 10 13 07 Утайки и филтърен кек от пречистване на газове 150 От физически и юридически лица
153 10 13 10 Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 150 От физически и юридически лица
154 10 13 11 Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10 150 От физически и юридически лица
155 10 13 13 Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12 100 От физически и юридически лица
156 10 13 14 Отпадъчен бетон и утайки от бетон 100 От физически и юридически лица
157 10 13 99 Отпадъци, неупоменати другаде 100 От физически и юридически лица
158 11 01 05* Киселини от химично почистване на повърхности 20 От физически и юридически лица
159 11 01 06* Киселини, неупоменати друтаде 150 От физически и юридически лица
160 11 01 07* Основи от химично почистване на повърхности 100 От физически и юридически лица
161 11 01 10 Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09 100 От физически и юридически лица
162 11 01 13* Отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества 150 От физически и юридически лица
163 11 01 14 Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13 100 От физически и юридически лица
164 11 01 15* Елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества 150 От физически и юридически лица
165 11 01 16* Наситени или отработени йонообменни смоли 150 От физически и юридически лица
166 11 01 99 Отпадъци, неупоменати другаде 100 От физически и юридически лица
167 11 03 01* Отпадъци, съдържащи цианиди 25 От физически и юридически лица
168 12 01 01 Стърготини, стружки и изрезки от черни метали 20 От физически и юридически лица
169 12  01 03 Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 20 От физически и юридически лица
170 12 01 05 Стърготини,стружки и изрезки от пластмаси 20 От физически и юридически лица
171 12 01 07* Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) 100 От физически и юридически лица
172 12 01 10* Синтетични машинни масла 100 От физически и юридически лица
173 12 01 12* Отработени восъци и смазки 100 От физически и юридически лица
174 12 01 15 Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14 5 От физически и юридически лица
175 12 01 16* Отпадъчни материали от струйно почистване на

овърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества

100 От физически и юридически лица
176 12 01 17 Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16 100 От физически и юридически лица
177 13 01 09* Хлорирани хидравлични масла на минерална основа 100 От физически и юридически лица
178 13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 150 От физически и юридически лица
179 13 01 11* Синтетимни хидравлични масла 150 От физически и юридически лица
180 13 01 12* Бълзоразградими хидравлични масла 150 От физически и юридически лица
181 13 01 13* Други хидравлични масла 150 От физически и юридически лица
182 13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа 150 От физически и юридически лица
183 13 02 06* Синтетични моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки 150 От физически и юридически лица
184 13 02 07* Бързоразградими, смазочни масла за зъбни предавки 150 От физически и юридически лица
185 13 02 08 Други моторни, смазочни и мсла за зъбни предавки 150 От физически и юридически лица
186 13 03 07* Нехлорирани хидравлични изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа 150 От физически и юридически лица
187 13 03 08* Синтетични изолационни и топлопредаващи масла 150 От физически и юридически лица
188 13 03 09* Бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла 150 От физически и юридически лица
189 13 03 10* Други изолационни и топлопредаващи масла 150 От физически и юридически лица
190 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 15 От физически и юридически лица
191 15 01 02 Пластмасови опаковки 15 От физически и юридически лица
192 15 01 03 Опаковки от дървесни материали 15 От физически и юридически лица
193 15 01 04 Метални опаковки 25 От физически и юридически лица
194 15 01 05 Композитни/многослойни опаковки 15 От физически и юридически лица
195 15 01 09 Текстилни опаковки 15 От физически и юридически лица
196 15 01 10* Опаковки,съдържащи остатъци опасни вещества или замърсени с опасни вещества 150 От физически и юридически лица
197 15 01 11* Метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане 100 От физически и юридически лица
198 15 02 02* Абсорбенти,филтърни материали ( включително маслени филтри,неупоменати другаде ),кърпи за изтриване и предпазни облекла,замърсени с опасни вещества 100 От физически и юридически лица
199 15 02 03 Абсорбенти,филтърни материали,кърпи за изтриване и предпазни облекла,различни от упоменатите в 15-02-02 2500 От физически и юридически лица
200 16 01 07* Маслени филтри 100 От физически и юридически лица
201 16 01 08* Компоненти, съдържащи живак 15 От физически и юридически лица
202 16 01 11* Спирачни накладки, съдържащи азбест 25 От физически и юридически лица
203 16 01 12 Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 25 От физически и юридически лица
204 16 01 14* Антифризни течности, съдържащи опасни вещества 200 От физически и юридически лица
205 16 01 15 Антифризни течности, различ 200 От физически и юридически лица
206 16 01 16 Резервоари за втечнени газове 200 От физически и юридически лица
207 16 01 17 Черни метали 150 От физически и юридически лица
208 16 01 18 Цветни метали 150 От физически и юридически лица
209 16 01 19 Пластмаси 150 От физически и юридически лица
210 16 01 20 Стъкло 150 От физически и юридически лица
211 16 01 22 Компоненти, неупоменати другаде 100 От физически и юридически лица
212 16 01 99 Отпадъци, неупоменати другаде 150 От физически и юридически лица
213 16 02 11* Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди HCFC, HFC 250 От физически и юридически лица
214 16 02 16 Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15

16 03              Бракувани партиди и неизползвани материали

150 От физически и юридически лица
215 16 03 03* Неорганични отпадъци,съдържащи опасни вещества 150 От физически и юридически лица
216 16 03 04 Неорганични отпадъци ,различни от упоменатите в 16-03-03 150 От физически и юридически лица
217 16 03 05* Органични отпадъци,съдържащи опасни вещества 150 От физически и юридически лица
218 16 03 06 Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 150 От физически и юридически лица
219 16 05 04* Газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества 100 От физически и юридически лица
220 16 05 05 Газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04 50 От физически и юридически лица
221 16 05 06* Лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, ключително смеси от лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота. 50 От физически и юридически лица
222 16 05 07* Отпадъчни неорганични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества 50 От физически и юридически лица
223 16 05 08* Отпадъчни органични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества 50 От физически и юридически лица
224 16-05-09 Отпадъчни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, неупоменати в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08 50 От физически и юридически лица
225 16 09 01* Перманганати, например калиев перманганат 100 От физически и юридически лица
226 16 09 02* Хромати, например калиев хромат, калиев или натриев бихромат 100 От физически и юридически лица
227 16 09 03* Пероксиди, например водороден пероксид 100 От физически и юридически лица
228 16 09 04* Оксидиращи вещества, неупоменати другаде 100 От физически и юридически лица
229 16 11 04 Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03 150 От физически и юридически лица
230 17 01 01 Бетон 150 От физически и юридически лица
231 17 01 02 Тухли 150 От физически и юридически лица
232 17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 150 От физически и юридически лица
233 17 01 07 Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 150 От физически и юридически лица
234 17 02 01 Дървесен материал 150 От физически и юридически лица
235 17 02 03 Пластмаса 15 От физически и юридически лица
236 17 02 04* Пластмаса,стъкло и дървесен материал,съдържащи или замърсени с опасни веществ 150 От физически и юридически лица
237 17 03 02 Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 150 От физически и юридически лица
238 17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 150 От физически и юридически лица
239 17 05 06 Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 150 От физически и юридически лица
240 17 05 08 Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07 150 От физически и юридически лица
241 17 06 01* Изолационни материали, съдържащи азбест 150 От физически и юридически лица
242 17 06 04 Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 150 От физически и юридически лица
243 17 06 05* Строителни материали, съдържащи азбест 150 От физически и юридически лица
244 17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 150 От физически и юридически лица
245 18 01 01 Остри инструменти (с изключение на 18 01 03) 25 От физически и юридически лица
246 18 01 02 Телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с изключение на 18 01 03) 100 От физически и юридически лица
247 18 01 03* Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции 100 От физически и юридически лица
248 18 01 04 Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси) 100 От физически и юридически лица
249 18 01 06* Химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества 100 От физически и юридически лица
250 18 01 07 Химични вещества и препарати, различни от упоменатите в 18 01 06 100 От физически и юридически лица
251 18 01 08* Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти 50 От физически и юридически лица
252 18 01 09 Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08 50 От физически и юридически лица
253 18 01 10* Амалгамни отпадъци от зъболечението 15 От физически и юридически лица
254 18 02 01 Остри инструменти (с изключение на 18 02 02) 25 От физически и юридически лица
255 18 02 02* Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции 100 От физически и юридически лица
256 18 02 03 Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции 100 От физически и юридически лица
257 18 02 05* Химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества 100 От физически и юридически лица
258 18 02 06 Химични вещества и препарати, различни от упоменатите в 18 02 05 100 От физически и юридически лица
259 18 02 07* Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти 50 От физически и юридически лица
260 18 02 08 Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07 100 От физически и юридически лица
261 19 01 12 Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11 25 От физически и юридически лица
262 19 01 14 Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13 25 От физически и юридически лица
263 19 02 03 Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци 25 От физически и юридически лица
264 19 02 06 Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02

05

25 От физически и юридически лица
265 19 02 99 Отпадъци, неупоменати другаде 25 От физически и юридически лица
266 19 03 05 Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04 25 От физически и юридически лица
267 19 03 07 Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06 25 От физически и юридически лица
268 19 05 01 Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци 25 От физически и юридически лица
269 19 05 03 Нестандартен компост 25 От физически и юридически лица
270 19 05 99 Отпадъци, неупоменати другаде 25 От физически и юридически лица
271 19 08 01 Отпадъци от решетки и сита 25 От физически и юридически лица
272 19 08 02 Отпадъци от пясъкоуловители 2500 От физически и юридически лица
273 19 08 05 Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места 25 От физически и юридически лица
274 19 08 09 Смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини 25 От физически и юридически лица
275 19 08 12 Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води,

различни от упоменатите в 19 08 11

25 От физически и юридически лица
276 19 08 14 Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13 25 От физически и юридически лица
277 19 08 99 Отпадъци, неупоменати другаде 25 От физически и юридически лица
278 19 09 01 Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки 25 От физически и юридически лица
279 19 09 02 Утайки от избистряне на вода 25 От физически и юридически лица
280 19 09 03 Утайки от декарбонизиране 25 От физически и юридически лица
281 19 09 04 Отработен активен въглен 25 От физически и юридически лица
282 19 09 05 Наситени или отработени йоннообменни смоли 25 От физически и юридически лица
283 19 09 06 Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници 25 От физически и юридически лица
284 19 09 99 Отпадъци, неупоменати другаде 25 От физически и юридически лица
285 19 10 04 Отпадъци от пречистване на горива с основи 25 От физически и юридически лица
286 19 10 06 Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,

различни от упоменатите в 19 11 05

25 От физически и юридически лица
287 19 12 01 Хартия и картон 25 От физически и юридически лица
288 19 12 02 Черни метали 100 От физически и юридически лица
289 19 12 03 Цветни метали 100 От физически и юридически лица
290 19 12 04 Пластмаса и каучук 25 От физически и юридически лица
291 19 12 05 Стъкло 100 От физически и юридически лица
292 19 12 06* Дървесни материали,съдържащи опасни вещества 25 От физически и юридически лица
293 19 12 07 Дървесни материали,различни от упоменатите в 19-12-06 25 От физически и юридически лица
294 19 12 08 Текстилни материали 25 От физически и юридически лица
295 19 12 10 Горими отпадъци ( RDF – модифицирани горива,получени от отпадъци ) 25 От физически и юридически лица
296 19 12 12 Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 25 От физически и юридически лица
297 20 01 01 Хартия и картон 25 От физически и юридически лица
298 20 01 08 Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене 150 От физически и юридически лица
299 20 01 10 Облекла 25 От физически и юридически лица
300 20 01 11 Текстилни материали 25 От физически и юридически лица
301 20 01 13* Разстворители 200 От физически и юридически лица
302 20 01 14* Киселини 200 От физически и юридически лица
303 20 01 15* Основи 200 От физически и юридически лица
304 20 01 17* Фотографски химични вещества и препарати 200 От физически и юридически лица
305 20 01 19* Пестициди 200 От физически и юридически лица
306 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 100 От физически и юридически лица
307 20 01 25 Хранителни масла и мазнини 25 От физически и юридически лица
308 20 01 27* Бой, мастила,лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества 150 От физически и юридически лица
309 20 01 28 Бой, мастила, лепила /адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27 150 От физически и юридически лица
310 20 01 31* Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти 30 От физически и юридически лица
311 20 01 32 Лекарствени продукт,различни от упоменатите в 20-01-31 300 От физически и юридически лица
312 20 01 38 Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37 25 От физически и юридически лица
313 20 01 39 Пластмаси 25 От физически и юридически лица
314 20 01 41 Отпадъци от почистване на комини 25 От физически и юридически лица
315 20 01 99 Други фракции, неупоменати другаде 25 От физически и юридически лица
316 20 02 01 Биоразградими отпадъци 100 От физически и юридически лица
317 20 02 02 Почва и камъни 100 От физически и юридически лица
318 20 02 03 Други бионеразградими отпадъци 100 От физически и юридически лица
319 20 03 01 Смесени битови отпадъци 150 От физически и юридически лица
320 20 03 02 Отпадъци от пазари 150 От физически и юридически лица
321 20 03 04 Утайки от септични ями 150 От физически и юридически лица
322 20 03 06 Отпадъци от почистване на канализационни системи 150 От физически и юридически лица
323 20 03 07 Обемни отпадъци 150 От физически и юридически лица
324 20 03 99 Битови отпадъци, неупоменати другаде 150 От физически и юридически лица

Временно съхранение, оползотворяване и/или обезвреждане

РЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ

№16-ДО-148-05 /16.04.2018 г.

Вид на отпадъка Дейности,

кодове

 

Количество

(тон/год.)

Произход
Код Наименование
1 2 3 4 5
1 02 01 09 Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в    02 01 08 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

200 От физически и юридически лица
2 02 02 03 Материали,  негодни за консумация или преработване D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

25 От юридически лица-производство и преработване на месо, риба и други хранителни продукти от животинси произход
3 02 03 02 Отпадъци от консерванти D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

25 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
4 02 03 04 Материали, негодни за консумация или преработване D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

25 От физически и юридически лица
5 02 05 01 Материали, негодни за консумация или преработване D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

15 От юридически лица – от млекопреработвателна про-мишленост
6 02 06 01 Материали, негодни за консумация или преработване D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

15 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ – от производство на тестени и сладарски изделия
7 02 06 02 Отпадъци от консерванти D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

25 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ – от производство на тестени и сладарски изделия
8 03 01 05 Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

25 От физически и  юридически лица
9 04 02 10 Органични вещества от природни суровини (напр.мазнини, восъци) D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

70 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ – от текстиланат про-мишленост
10 04 02 17 Багрила и пигменти, различни от упоменатите в    04 02 16 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

100 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ – от текстиланат про-мишленост
11 05 01 17 Битум D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 200 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
12 05 07 01* Отпдъци, съдържщи живак D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

25 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ – от пречистване и транспортиране на природен газ
13 06 01 01* Сярна киселина и сериска киселина D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
14 06 01 02* Солна киселина D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
15 06 01 03* Флуороводородна киселина D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
16 06 01 04* Фосфорна и фосфориста киселина D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
17 06 01 05* Азотна и азотиста киселина D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
18 06 01 06* Други киселини D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
19 06 02 01* Калциев хидроксид D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
20 06 02 03* Амониев хидроксид D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
21 06 02 04* Натриев и калиев хидроксид D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
22 06 02 05* Други основи D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
23 06 04 04* Отпадъци, съдържащи живак D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

25 От юридически лица
24 06 13 02* Отработен активен въглен    (с изключение на 06 07 02) D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

350 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
25 06 13 03 Индустриални сажди D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

350 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ – от неорганични химични процеси, неупоменати другаде
26 06 13 05* Сажди/нагар D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

350 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ – от неорганични химични процеси, неупоменати другаде
27 07 05 08* Други остатъци  от дестилация и остатъци от реакции D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

10 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
28 07 05 14 Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

200 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ – от

производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични  продукти

29 08 01 11* Отпадъчни бои и лакове, съдържа-щи органични разтворители или други опасни вещества D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

10 От физически и юридически лица
30 08 01 12 Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпдъците на площадката на образуване до събирането им

10 От физически и юридически лица
31 08 01 14 Утайки от бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 13 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

10 От физически и юридически лица
32 08 01 17* Отпадъци от отстраняване на бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

25 От физически и юридически лица
33 08 01 18 Отпадъци от отстраняване на бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 17 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

10 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
34 08 01 19* Водни суспензии, съдържащи бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

25 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
35 08 03 07 Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

200 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
36 08 03 12* Отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

5 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
37 08 03 13 Отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12* D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

5 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
38 08 03 14* Утайки от пеатарски мастила, съдържащи опасни вещества D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
39 08 03 17* Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

5 От физически и юридически лица
40 08 03 18 Отпадъчен тонер за печене, различен от упоменатия в 08 03 17 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

50 От физически и юридически лица
41 08 04 10 Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

200 От физически и юридически лица
42 08 04 12 Отпадъчни лепила/адхезиви  и уплътняващи материали, различни от упоменатите в     08 04 11 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

200 От физически и юридически лица
43 08 04 14 Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 13 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

200 От физически и юридически лица
44 08 04 17* Масло от дървесна смола/колофон D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

100 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
45 09 01 03* Разтвори от проявител на основата на разтворител R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 10 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
46 09 01 04* Фиксиращи разтвори R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 10 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
47 09 01 07 Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 5 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
48 09 01 08 Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 5 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
49 11 03 01* Отпадъци, съдържащи цианиди D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

25 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
50 12 01 05 Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 5 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
51 12 01 07* Машинни масла на минерална основа, несъдър-жащи халогенни елементи (с изкл. на емулсии и разтвори) R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 100 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
52 12 01 10* Синтетични машинни масла R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 100 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
53 12 01 12* Отработени восъци и смазки R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 100 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
54 13 01 09* Хлорирани хидравлични масла на минерална основа R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 100 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
55 13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

 

R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 150 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
56 13 01 11* Синтетимни хидравлични масла R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 150 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
57 13 01 12* Бързо биоразградими хидравлични масла R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 150 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
58 13 01 13* Други хидравлични масла R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 150 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
59 13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 150 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
60 13 02 06* Синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 150 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
61 13 02 07* Бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 150 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
   62 13 0208* Други моторни, смазочни и мсла за зъбни предавки R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 150 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
63 13 03 07* Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 150 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
64 13 03 08* Синтетични изолационни и топлопредаващи масла R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 150 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
65 13 03 09* Бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 150 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
66 13 03 10* Други изолационни и топлопредаващи масла R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 150 От  физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
67 15 01 01 хартиени и картонени опаковки R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 100 От физически и юридически лица
68 15 01 02 пластмасови опаковки R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 100 От физически и юридически лица
69 15 01 03 опаковки от дървесни материали R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 100 От физически и юридически лица
70 15 01 05 Композитни/многослойни опаковки R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 50 От физически и юридически лица
71 15 01 09 Текстилни опаковки R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 15 От физически и юридически лица
72 15 01 10* Опаковки,съдържащи остатъци опасни вещества или замърсени с опасни вещества D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

150 От физически и юридически лица
73 15 01 11* Метални опаков-ки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейне-ри за флуиди под налягане

 

R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 150 От  юридически лица
74 15 02 02* Абсорбенти, филтърни матери-али (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и пред-пазни облекла, замърсени с опасни вещества D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

100 От физически и юридически лица
75 15 02 03 Абсорбенти, фил-търни материали, кърпи за изтрива-не и предпазни облекла, различни от упоменатите в 150202 D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

100 От физически и юридически лица
76 16 01 07* Маслени филтри R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 100 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ, притежаващи разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО или Комплексно разрешително по реда на гл.VII, раздел II от ЗООС за дейности с код R12 на ИУМПС
77 16 01 08* Компоненти, съдържащи живак D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

15 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ, притежаващи разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО или Комплексно разрешително по реда на гл.VII, раздел II от ЗООС за дейности с код R12 на ИУМПС
78 16 01 11* Спирачни накладки, съдържащи азбест D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

50 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ, притежаващи разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО или Комплексно разрешително по реда на гл.VII, раздел II от ЗООС за дейности с код R12 на ИУМПС
79 16 01 14* Антифризни течности, съдържащи опасни вещества R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

200 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ, притежаващи разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО или Комплексно разрешително по реда на гл.VII, раздел II от ЗООС за дейности с код R12 на ИУМПС
80     16 01 15 Антифризни течности, различни от упоменатите в 160114 R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

200 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ, притежаващи разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО или Комплексно разрешително по реда на гл.VII, раздел II от ЗООС за дейности с код R12 на ИУМПС
81  16 01 16 Резервоари за втечнени газове R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R1/ механично обезвреждане чрез пробиване за отстраняване на компоненета в тях;

R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

100 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ, притежаващи разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО или Комплексно разрешително по реда на гл.VII, раздел II от ЗООС за дейности с код R12 на ИУМПС
82 16 01 19 Пластмаси R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 50 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ, притежаващи разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО или Комплексно разрешително по реда на гл.VII, раздел II от ЗООС за дейности с код R12 на ИУМПС
83 16 01 20 Стъкло R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 150 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ, притежаващи разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО или Комплексно разрешително по реда на гл.VII, раздел II от ЗООС за дейности с код R12 на ИУМПС
84 16 01 22 Компоненти, неупоменати другаде R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 50 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ, притежаващи разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО или Комплексно разрешително по реда на гл.VII, раздел II от ЗООС за дейности с код R12 на ИУМПС
85 16 03 03* Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

150 От физически и юридически лица
86 16 03 04 Неорганични отпадъци, разли-чни от упомена-тите в 16 03 03 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

150 От физически и юридически лица
87 16 03 05* Органични отпадъци,съдър-жащи опасни вещества D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

150 От физически и юридически лица
88 16 03 06 Неорганични отпадъци, разли-чни от упоме-натите в 16 03 05 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

150 От физически и юридически лица
89 16 03 07* Метален живак D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
90 16 05 05 Газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R1/ механично отстраняване на съдържащите компоненти в опаковките /

R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

50 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ/медицински и фармацефтични обекти/
91 16 05 06* Лабораторни химични вещест-ва и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдър-жащи опасни вещества, вкл. смеси от лабора-торни химични вещества и препа-рати с висока степен на чистота D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

50 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
92 16 05 07* Отпадъчни неорганични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

50 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
93 16 05 08* Отпадъчни органични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

50 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
94 16 05 09 Отпадъчни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, неупоменати в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

50 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
95 17 02 03 Пластмаса R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 50 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
96 18 01 06* Вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 50 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
97 18 01 07 Химични вещества и препарати, различни от упоменатите в    18 01 06 R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 50 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
98 18 01 09 Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
99 18 01 10* Амалгамни отпадъци от зъболечението R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11/Окрупнавянане в по голяма опаковка/

R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

5 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
100 18 02 05* Химични вещества и препарати, състоящи се или съдържащи опасни вещества R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 50 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
101 18 02 06 Химични вещества и препарати, различни от упоменатите в     18 02 05 R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 50 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
102 18 02 08 Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

500 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
103 19 02 03 Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
104 19 02 04* Предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един  опасен отпадък D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
105 19 02 05* Утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
106 19 02 06 Утайки от физикохимично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
107 19 02 07* Масла и концентрати от сепариране D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
108 19 02 08* Течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
109 19 02 09* Твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
110 19 02 10 Запалими отпадъци, различни от упоменатите в 19 02 08 и 19 02 09 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
111 19 02 11* Други отпадъци, съдържащи опасни вещества D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

20 От физически и юридически лица
112 19 12 01 Хартия и картон R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R1/сортиране, преопаковане/;

R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

150 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
113 19 12 04 Пластмаса и каучук R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R1/сортиране, преопаковане/;

R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

150 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
114 19 12 05 Стъкло R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 150 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
115 19 12 07 Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R1/сортиране, преопаковане/;

R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

50 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
116 19 12 08 Текстилни материали D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

50 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
117 19 12 10 Горими отпадъци ( RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци ) R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 50 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
118 19 12 11* Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R1/сортиране, преопаковане/;

R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

500 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
119 19 12 12 Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от 19 12 11 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R1/сортиране, преопаковане/;

R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

500 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
120 20 01 01 Хартия и картон R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R1/сортиране,/;

R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

50 От физически и юридически лица
121 20 01 02 Стъкло R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 50 От физически и юридически лица
122 20 01 08 Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R1/Окрупняване в по-големи опаковки/;

R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

150 От  юридически лица
123 20 01 10 Облекла R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R1/Окрупняване в по-големи опаковки/;

R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

50 От физически и юридически лица
124 20 01 13* Разтворители R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R1/Окрупняване в по-големи опаковки/;

R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

200 От физически и юридически лица
125 20 01 14* Киселини D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

200 От физически и юридически лица
126 20 01 15* Основи D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

200 От физически и юридически лица
127 20 01 17* Фотографски химични вещества и препарати R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R1/Окрупняване в по-големи опаковки/;

R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

200 От физически и юридически лица
128 20 01 19* Пестициди D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

200 От физически и юридически лица
129 20 01 25 Хранителни масла и мазнини R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R1/Окрупняване в по-големи опаковки/;

R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

50 От физически и юридически лица
130 20 01 27* Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържа-щи опасни вещества D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

150 От физически и юридически лица
131 20 01 28 Бои, мастила, лепила /адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

150 От физически и юридически лица
132 20 01 31* Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

50 От физически и юридически лица
133 20 01 32 Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31 D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D12;

D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13;

D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

50 От физически и юридически лица
134 20 01 39 Пластмаси R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R1/Разделяне по видове пластмаса /;

R13 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранява-не на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

50 От физически и юридически лица

 

Притежава разрешение за дейности с отпадъци №16-ДО-148-05 /16.04.2018 г. издадена от Регионална инспекция по околната среда и водите -Перник.