Консултации по околна среда

Консултации по Закона за опазване на околната среда

Защо е необходимо да се спазват законовите рамки?

Анормалните явления в природата, като глобално затопляне, крайбрежни урагани, поройни валежи и други промени в климата на земята, проявяващи се през последното столетие доведоха до необходимостта от „управление на околната среда“. Хората разбраха, че бурното развитие на индустрията и свързаното с това безконтролно изразходване на природните ресурси, доведоха до аномалните явления. По тази причина във световен мащаб с бързи темпове се разви международно и национални законодателства в защита на околната среда.

Фирми и организации от всякакъв вид са все по-заинтересовани да постигнат и демонстрират добра резултатност спрямо околната среда чрез контролиране на въздействието на своите дейности, продукти или услуги върху околната среда в съответствие със своята политиката и общите цели по околна среда. Това се извършва в условията на едно все по-строго законодателство в България, развитие на икономическата политика и други мерки за насърчаване опазването на околната среда, както и на общото нарастване на загрижеността на заинтересованите страни по въпросите на околната среда, включително и за устойчиво развитие.

Част от фирмите и организациите предприемат “прегледи” или “одити” по околна среда, за да оценят своята резултатност спрямо природата. Сами по себе си обаче тези прегледи и одити не са достатъчни, за да се получи резултатност спрямо околната среда и гаранция за системно изпълнение на приложимите законови изисквания по околна среда. За да бъдат ефикасни тези прегледи, е необходимо, те да се провеждат в рамките на една структурирана система за управление, която е интегрирана с останалата дейност на организацията.

С какво помагаме ние?

  • Консултира и изготвя преценки по оценка въздействие върху околната среда, на основание Закона за опазване на околната среда и Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
  • Консултации по оценка въздействие върху околната среда, на основание Закона за опазване на околната среда и Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
  • Спомага за изготвяне на  задания и доклади по оценка въздействие върху околната среда, на основание Закона за опазване на околната среда и Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;

инж.Недялко Иванов

+359894736769

ikoeng@ecopoint.bg

Консултации по Закона за управление на отпадъците

Извършва консултации по Законодателството за управлението и дейностите на отпадъците

шнж.Недялко Иванов

+359894736769

ikoeng@ecopoint.bg