Eкома ЕOOД

Екома ЕOOД

         Екома ЕООД е специализирано дружество за дейности с отпадъци. Дружеството притежава регистрационен документ с № 12-ЗД-872-03/03.08.2018 г., за транспорт на отпадъци издаден от РИОСВ -София, също така притежава разрешително с № 16-ДО-148-05, за дейности с отпадъци издадено от РИОСВ-Перник.

          Предвид нарастващата нужда от оползотворяване, рециклиране или обезвреждане на отпадъци, фирмата се стреми да откликне на нуждите на клиентите, в разрешаването на проблеми свързани с генерираните отпадъци.

Основната дейност е събиране, транспортиране и последващи действия с отпадъци генерирани от медицински заведения.

От близо 10 години Екома ЕООД активно се занимава и с събиране, транспортиране и последващи действия с бракувани химични вещества, от учебни заведения, висши учебни заведени, предприятия, лаборатории и други учреждения.

В процес на внедряване на технологии за обезвреждане на различни видове отпадъци.

Дружеството има наета и регистрирана площадка в индустриалната зона на гр.Перник.