Аварийни планове

Защо е нужно да се прави Авариен план?

Аварийният план е разработена пълна документация за действията, които трябва да се предприемат при бедствие. Пълното и правилно разработване ще осигури запазването на здравето и живота, на работещите и населението на района на предприятието.

 

Какво е бедствие?

Природното бедствие (среща се и като стихийно бедствие) е разрушително по своята същност и мащаби природно явление, в по-голямата си част неподлежащо на контрол от страна на човека, което застрашава и заплашва здравето и живота на хората и води до значителни материални повреди и щети. Типични примери за природни бедствия са вулканичните изригванияземетресениятанаводненияталавинитетропическите циклони.

 

Какво е авария?

Авария е опасно произшествие от техногенен характер, което може да доведе до големи разрушения при дадения обект или в околната среда, както и да застраши живота и здравето на работещите и населението.

 

Какво да се направи?

 

Юридическите лица и едноличните търговци, които осъществяват дейност с рискови
вещества и материали, дейност в рискови условия или дейност, която е потенциално опасна за работниците
и служителите, населението и околната среда:
1. планират и осъществяват необходимите мерки за защита на работещите в обектите и прилежащите им
площи при възникване на бедствия;
2. планират и провеждат мероприятия за повишаване устойчивото функциониране на обектите при
възникване на бедствия;
3. създават, подготвят и поддържат в готовност за използване средства за предупреждение и сили за
провеждане на дейности по защитата на работещите в обектите и прилежащите им площи;
4. провеждат обучение на работещите за способите за защита, начините на поведение и действие и за
оказване на първа долекарска помощ при възникване на бедствия;
5. осигуряват на своите служители:
а) информация за възможни бедствия и планираните мерки;
б) предупреждение, временно извеждане или евентуално укриване;
в) организиране на спасителни работи;
6. изграждат и поддържат локални автоматизирани системи за оповестяване;
7. организират и финансират защитата на работещите в обектите и прилежащите им площи и
ликвидирането на последиците от бедствия;
8. създават резерв от материални средства за ликвидиране на последиците от бедствия;
9. предоставят информация за изготвяне на външен авариен план относно:
а) източниците на рискове от дейността им;
б) вероятните последствия при аварии и начините за тяхното ликвидиране;
в) възможните въздействия върху населението и околната среда;
г) мероприятията и силите и средствата за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи в обекта;
10. разработват вътрешен авариен план.

Какво правим ние за вас?

1.анализ и оценка на рисковете от бедствия;
2.разработва мерки за ограничаването и ликвидирането на последствията от авария в обекта ;
3.Разработва мерки за защита на персонала
4.Разработва структура на отговорностите на отговорните лица.
5.Разработва схемата за ресурсите, времето за реакция и реда за информираност на органите на реда.

Изготвя аварийни планове. На основание Закона за защита при бедствия е необходимо всяко предприятие да изготви Авариен план. Аварийният план е документ със сложна структура и правилното му изготвяне, ще информира работещите и заинтересовани лица, как да реагират при евентуално бедствие или авария.

Експертите от Икоинж ЕООД, са на разположение за консултации и изготвяне на пълен авариен план.

инж.Недялко Иванов

+359894736769

ikoeng@ecopoint.bg