Икоинж ЕООД

Икоинж ЕООД

Икоинж ЕООД е дружество специализирано в консултирането и разработването на документи свързани с законодателството на Република България.

За правилното функциониране на малко, средно или голямо предприятие, е необходимо да се спазва законовата рамка на страната. В това число се включват изискванията към околната среда, живота и здравето на човека, защита на имуществото на предприятието и околните сгради. За оценяване и превантивни мерки се изготвят различни документи, свързани с възможността за предотвратяване на аварии и засягане на околната среда и живота и здравето на човека.

Експерти на дружеството са добре подготвени в нормативните документи, като:

 • Закон за управление на отпадъците
 • Наредба №1
 • Наредба №2 за класификация на отпадъците
 •  Наредба №4
 • Нареба №6
 • Наредба №7

 

 • Закон за опазване на околната среда
 • Оценка въздействие върху околната среда
 • Класификация на площадки по Чл.103 от закона за опазване на околната среда.

 

 • Закон за защита при бедствия
 • Изготвя фирмени аварийни планове.
 • Изготвя оценка на риска за предприятия

 

 • Допълнителни услуги
 • Извършва консултации по Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда.
 • Проектиране по част Технологична в химическата и металургична промишленост.
 • Търговия – Химически устойчиве помпи, опаковки за отпадъци, апарати свързани с екологията.