Еколаб 2018 ООД

Еколаб 2018 ООД

Еколаб2018 ООД е новооткрито дружество с цел анализирането и количествено и качествено определянето на химични вещества и смеси.

Химическите вещества и смеси находящи се в различни учреждения и предприятия, в определени случай са с изтекъл срок на годност или са без обозначение за наименованието и състава. Това води до затрудняване на работещите да бъдат използвани.

Дружеството е оборудвано с инфрачервен спектрофотометър, които дава състава и количеството на химичните вещества и смеси.

Все повече се разисква проблема с използването на живак в различни области.

Еколаб2018 ООД е оборудване с детектор за живак за наличието му във въздуха и водата.

Фирмата оборудва лаборатория за анализ на отпадъци, като в най-скоро време ще започне процедура за акредитация.

Специализираната лаборатория ще извършва анализи за тежки метали, рН, сухо вещество, наличие на хлор и сяра в тях.

Анализа се извършва с цел, охарактеризиране на отпадъците и позходящото им депониране или изгаряне.