Класификация на площадки по Закон за опазване на околната среда (ЗООС)

Защо да се прави класификация на площадка?

Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда всеки оператор на ново или на съществуващо предприятие и/или съоръжение, в което са налични опасни вещества, е длъжен да извърши класификация на предприятието и/или съоръжението в съответствие с критериите по ЗООС и да документира извършената класификация.

Какво правим ние за Вас?

Разработва цялостна документация за класификация на предприятието, включваща и определянето му във висок или нисък рисков потенциал е. Документацията включва:

 1. името и/или търговското наименование, идентификационния номер на оператора и пълния адрес на предприятието и/или съоръжението;
 2. седалището на оператора и пълния му адрес;
 3. името и длъжността на лицето, отговорно за предприятието, ако е различно от това по т. 1;
 4. опасните вещества и категориите на опасност на съответните вещества или на веществата, за които има вероятност да са налични в предприятието и/или съоръжението;
 5. количеството и физичната форма на опасните вещества и на съответните вещества в предприятието и/или съоръжението;
 6. дейността или планираната дейност на съоръженията, включително съоръженията за складиране;
 7. описание на околната среда, заобикаляща предприятието и/или съоръжението, и факторите, които могат да причинят голяма авария или да влошат последствията от нея, включително, когато е достъпна, информация за съседни предприятия, както и за обекти, райони и строежи, които не попадат в обхвата на този раздел, но могат да са източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и ефекта на доминото;
 8. допълнителна информация относно предприятието/съоръжението за целите на докладването.

Съдейства при:

 1. преди всяко изменение, което води до промяна в списъка на опасните вещества, налични в предприятието и/или съоръжението;
 2. преди всяко значително увеличаване или намаляване на количеството или значително изменение в естеството или физичната форма на дадено опасно вещество, което е налично в предприятието и/или съоръжението, както е посочено в уведомлението за извършената класификация или преди всяко значително изменение в процесите на употребата му;
 3. преди всяко изменение на предприятие и/или съоръжение, което би могло да има значителни последствия върху опасностите от големи аварии;
 4. след окончателно закриване или извеждане от експлоатация на предприятието/съоръжението;
 5. след промяна в информацията, представена от оператора с уведомлението за извършената класификация относно името и/или търговското наименование на оператора и пълния адрес на предприятието и/или съоръжението, седалището на оператора или пълния му адрес и/или името и длъжността на лицето, което е отговорно за предприятието и/или съоръжението, ако е различно от това на оператора.

 

Изготвянето се извършва от висококвалифициран специалист в областта на околната среда.

 

инж.Недялко Иванов

За контакти:  0894736769

ikoeng@ecopoint.bg